Reklamácie

Reklamácie

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
a. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a vzťahuje sa na tovar (ďalej len „Tovar“) dodaný Predávajúcim Kupujúcemu za základe medzi nimi uzavretej zmluvy, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady / zo záruky (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť RED REBEL, s.r.o., so sídlom Seberíniho 14, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 43 869 602, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 50125/B.

c. „Kupujúci“ je spotrebiteľ, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

d. Bez ohľadu na iné ustanovenia, pokiaľ je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ (pričom sa má za to, že ak kupujúci pri objednávke Tovaru uviedol svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ), záruka za Tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu Tovaru v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude kupujúci – podnikateľ informovaný a inak sa zodpovednosť Predávajúceho za vady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak tu nie je uvedené výslovne inak.

2. Záručné podmienky
a. Ak Tovar vykazuje zjavné vady už pri dodaní, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu odovzdaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na odstúpenie od zmluvy (ak sú na to splnené podmienky) a vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci je však vždy povinný o takej vade Tovaru a/alebo jeho obalu spísať s predávajúcim alebo s príslušným prepravcom na mieste protokol, v ktorom bude Tovar a taká jeho vada popísaná, inak Predávajúci nemôže vadu spočívajúcu v mechanickom poškodení Tovaru uznať.

b. Záruka / zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na:
- mechanické poškodenie Tovaru osobou inou ako Predávajúci alebo osoby, za ktorých konanie nesie Predávajúci zodpovednosť, 
- používanie Tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, 
- neodborné zaobchádzanie, 
- zanedbanie starostlivosti o Tovar, 
- neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie Tovaru, 
- nesprávne ošetrovanie Tovaru, 
- neodbornú inštaláciu.

Oprávnenia zo záruky a zodpovednosti za vady (právo na bezplatnú záručnú opravu, výmenu za bezvadný Tovar, vrátenie kúpnej ceny a pod.) zanikajú aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácie s Tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do Tovaru osobou inou ako Predávajúcim alebo inou oprávnenou osobou. Všetky opravy sú v prípade, že do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie práv zo záruky / zodpovednosti za vady podľa tohto bodu, bezplatné.

c. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

d. Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny Tovar, a plynie odo dňa prevzatia Tovaru. 

e. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka). Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Použité veci sú zo strany Predávajúceho vždy viditeľne označené ako použité a je pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe.

f. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka). To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

g. Kupujúci je oprávnený pre vady Tovaru odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

h. Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

i. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie
a. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho. Ak však Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predávajúci, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste. Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

b. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie Tovaru, v ktorom dostatočne označí Kupujúceho, Tovar i vady Tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň Kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

c. Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).  

d. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného Tovaru,
b) výmenou Tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny Tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

e. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Pri predkladaní Tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že Tovar bol kúpený u Predávajúceho,
b) je potrebné, aby Tovar spĺňal všetky podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v tomto reklamačnom poriadku a/alebo v záručnom liste (Tovar musí byť fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, mať neporušené plomby atď.),
c) v prípade, že si Kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu,
d) V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla Predávajúceho (viď http://redrebel.sk/kontakt), zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal) a rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Predávajúci odporúča Kupujúcemu zasielaný Tovar poistiť, Predávajúci totiž nemôže zodpovedať za akékoľvek poškodenie Tovaru pri jeho preprave. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

f. Predávajúci alebo určená osoba po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim na prevzatie (opraveného alebo neopraveného v prípade zamietnutia reklamácie) Tovaru a/alebo reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode Tovar a/alebo reklamačný protokol doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

g. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

h. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci má právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave Tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Kupujúci má tiež právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

i. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, Kupujúci má právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

j. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. 

k. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

4. Ostatné ustanovenia
V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu možnosť priniesť reklamovaný Tovar do predajne alebo mu doporučí Tovar dopraviť priamo do servisného strediska.

5. Reklamačné oddelenie
Adresa: Seberíniho 14, 821 04 Bratislava, 
Telefonický kontakt: +421 911 701 195
E-mail: obchod@redrebel.sk
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Škody vzniknuté počas dopravy
1. RED REBEL s.r.o. zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k Vám.
2. Ak sa však tovar poškodí, alebo je odcudzený počas dopravy od Vás k nám (v prípade vrátenia tovaru), je zodpovednosť na Vašej strane.

Záruka
1. Na nami zasielaný tovar poskytujeme 24-mesačnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži faktúra zároveň ako doklad o záručnej lehote.
2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar na pošte.

3. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Upozornenie!
Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (prerazený obal, deformácie a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte, ale spíšte priamo s dopravcom protokol o stave zásielky. V protokole popíšte stav Tovaru a jeho vadu (poškodenie balenia). Bez škodového protokolu spísaného priamo s prepravcom, nemôže Predávajúci vadu spočívajúcu v mechanickom poškodení Tovaru uznať. Predídete tak prípadným komplikáciam pri reklamácií poškodeného tovaru.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.1.2022. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.