Štandardné podmienky predaja - VO

Štandardné podmienky predaja - VO

 

RED REBEL, s.r.o.

Štandardné podmienky veľkoobchodného predaja
V zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 v platnom znení

1. PODMIENKY

Tieto štandardné podmienky predaja (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na všetky Žiadosti o tovar doručené zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) a akceptované spoločnosťou RED REBEL, s.r.o. (ďalej len „Predávajúci“). S výnimkou prípadov, keď dá Predávajúci písomný súhlas, neuplatnia sa na Objednávku žiadne iné Podmienky či dohody predložené Kupujúcim. Predávajúci sa nimi zaväzuje najmä dodať kupujúcemu tovar na základe Žiadosti o tovar/objednávky v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok a kupujúci sa zaväzuje najmä zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok.

(i) Žiadne záruky, zábezpeky, prehlásenia alebo podmienky, ktoré budú prejednané pred podaním Žiadosti o tovar Kupujúcim alebo vyplývajúce z akýchkoľvek predchádzajúcich jednaní medzi stranami, alebo pred tým, ako Predávajúci akceptuje objednávku, alebo uvedené v akejkoľvek Žiadosti o tovar Kupujúceho, sa neuplatní ako súčasť dohody ohľadom dodávky Tovaru podľa Objednávky.

(ii) Definície kľúčových pojmov týchto Podmienok:

„Tovar“ znamená tovar, ktorý je predmetom Objednávky;

„Objednávka“ znamená Žiadosť o tovar doručenú Kupujúcim Predávajúcemu a akceptovanú Predávajúcim za podmienok dohodnutých v týchto Podmienkach;

„Cena“ znamená cenu splatnú Kupujúcim Predávajúcemu za Tovar v súlade s článkom 4 týchto Podmienok;

„Žiadosť o tovar“ znamená akúkoľvek žiadosť o nákup tovaru od Predávajúceho doručenú Kupujúcim, či už priamo alebo prostredníctvom zástupcu, písomne či elektronicky.

2. OBJEDNÁVKY

(i) Žiadna žiadosť o tovar predložená Kupujúcim nebude pre Predávajúceho záväzná, pokiaľ ju Predávajúci neakceptuje. Predávajúci nie je povinný akceptovať akúkoľvek jednotlivú Žiadosť o tovar Kupujúceho a ani akékoľvek Žiadosti o tovar celkovo.

(ii) Žiadosť o tovar môže byť Predávajúcim akceptovaná s účinkom vzniku Objednávky jedným z nižšie uvedených spôsobov, inak sa má zato, že je Žiadosť o tovar zamietnutá:

(a) odoslanie Tovaru s dodacím listom Kupujúcemu, pričom v takomto prípade je Žiadosť o tovar akceptovaná a vznikla Objednávka, alebo
(b) písomná akceptácia Žiadosti o tovar zo strany Predávajúceho s dátumom dodania požadovaným Kupujúcim, pričom platí, že pokiaľ Predávajúci v tomto zmysle nedoručí Kupujúcemu písomné oznámenie, Žiadosť o tovar nie je akceptovaná a nevznikla žiadna Objednávka.

(iii) Žiadna Objednávka už akceptovaná Predávajúcim nemôže byť Kupujúcim zrušená bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho a takýto súhlas bude podmienený odškodnením Predávajúceho Kupujúcim v plnej výške za akúkoľvek stratu (vrátane ušlého zisku), nákladov (vrátane mzdových nákladov a nákladov na materiál), škodu, poplatky a iné výdaje, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto zrušenia zo strany Kupujúceho. Pre vylúčenie pochybností, jednotlivé kúpne zmluvy týkajúce sa dodania Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu a zaplatenia za takýto Tovar budú sa považovať za uzatvorené v okamžiku, keď sa Žiadosť o tovar stane Objednávkou v súlade s ustanovením článku 2(ii) (a) alebo (b).

(iv) Všetky daňové doklady, dokumenty a iná dokumentácia musí byť podpísaná osobou na to riadne poverenou Predávajúcim.

3. DODANIE A RIZIKO

(i) S výnimkou prípadov, keď bude medzi Predávajúcim a Kupujúcim písomne dohodnuté inak, bude Tovar dodaný určeným dopravcom Predávajúceho (ďalej len „Určený dopravca“).

(ii) Dodávka Tovaru môže byť uskutočnená :

(a) Určeným dopravcom do miesta dodania určeného Kupujúcim, pričom v takomto prípade sa Tovar považuje za dodaný a riziko náhodného poškodenia či škody na Tovare prechádza na Kupujúceho momentom odovzdania Tovaru Kupujúcemu, a v prípade ak si Kupujúci nesplní svoju povinnosť prevziať Tovar, okamžikom, kedy malo k dodávke dôjsť.
(b) Sprístupnením Tovaru k vyzdvihnutiu Kupujúcim v mieste určenom Predávajúcim, pričom v takomto prípade sa Tovar považuje za dodaný a riziko náhodného poškodenia či škody na Tovare prechádza na Kupujúceho momentom keď podľa oznámenia Predávajúceho Kupujúcemu, bol Tovar pripravený na vyzdvihnutie.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poistenie Tovaru po jeho dodaní alebo prevzatí Tovaru Kupujúcim v čase stanovenom na prevzatie.

(iii) Akékoľvek termíny uvedené pre dodanie sú len približné. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar pred alebo po týchto termínoch. Akékoľvek predĺženie nebude mať za následok vznik práva Kupujúceho považovať zmluvu v dodávkach Tovaru za ukončenú/zrušenú ani právo Kupujúceho Tovar odmietnuť, okrem prípadov, keď toto právo vyplýva z kogentných zákonných ustanovení. Lehota na dodanie nebude pre Objednávky podstatou okolnosťou, s výnimkou prípadov, keď bude s Predávajúcim písomne dohodnuté inak. Ustanovenia § 416 zákona č. 513/1991 Z.z. v platnom znení, sa neuplatnia.

(iv) Predávajúci je oprávnený realizovať dodávku tiež čiastočnými dodávkami a vystaviť Kupujúcemu faktúru za každú skutočne vykonanú dodávku. Pokiaľ Predávajúci nedodá akúkoľvek jednu alebo viac čiastočných dodávok a/alebo pokiaľ Kupujúci vznesie akýkoľvek nárok v súvislosti s akoukoľvek jednou alebo viacerými čiastočnými dodávkami, neoprávňuje to Kupujúceho k tomu, aby považoval Objednávku za zrušenú v rozsahu už dodaného Tovaru.

(v) Pokiaľ Kupujúci neprevezme dodávku Tovaru, môže Predávajúci podľa svojho uváženia, bez toho aby tým bolo dotknuté akékoľvek právo či opravný prostriedok Predávajúceho:

(a) uskladniť Tovar a účtovať Kupujúcemu všetky primerané náklady, ktoré vznikli pri takomto uskladnení, vrátane všetkých nákladov na súvisiace poistenie, alebo
(b) predať Tovar za najlepšie dosiahnuteľnú cenu, pričom v takomto prípade bude Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu rozdiel medzi Cenou a získanou finančnou čiastkou.

(vi) Akákoľvek neúplná či chybná dodávka Tovaru musí byť oznámená Predávajúcemu a Určenému dopravcovi bez zbytočného odkladu, nie však neskôr ako 2 dni od dátumu prevzatia Tovaru, inak právo požadovať nápravu neúplnej či chybnej dodávky zaniká. Oznámenie Predávajúcemu musí byť doručené v písomnej forme ( listom, faxom alebo e-mailom) do sídla Predávajúceho.

4. CENA

(i) Pokiaľ nebude s Predávajúcim písomne dohodnuté inak, bude cena za Tovar (ďalej len „Cena“) stanovená podľa cenníku Predávajúceho platného k dátumu vzniku Objednávky (kedykoľvek dostupného Kupujúcemu na požiadanie a vždy sa bude mať za to, že Kupujúci bol riadne oboznámený s takýmto cenníkom).

(ii) Predávajúci si vyhradzuje právo zvýšiť Cenu na základe písomného oznámenia Kupujúcemu kedykoľvek pred dodaním tak, aby odrážala akékoľvek navýšenie nákladov v dôsledku:

(a) akejkoľvek okolnosti mimo primeranú kontrolu Predávajúceho a /alebo

(b) akejkoľvek Kupujúcim požadovanej zmeny v dátach dodania

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

(i) Pokiaľ nebude s Predávajúcim písomne dohodnuté inak, bude Predávajúci oprávnený vystaviť Kupujúcemu faktúru v deň akceptácie Objednávky a kedykoľvek potom.

(ii) Pokiaľ nebude s Predávajúcim písomne dohodnuté inak, budú všetky faktúry splatné do 7-14 dní odo dňa ich vystavenia.

(iii) Pokiaľ Kupujúci neprevedie platbu Predávajúcemu do príslušného dňa splatnosti, bez toho aby tým bolo dotknuté akékoľvek ďalšie právo alebo opravný prostriedok, ktorý má Predávajúci k dispozícii, bude Predávajúci oprávnený:

(a) odstúpiť od príslušnej Objednávky a/alebo akejkoľvek inej Objednávky, ktorú Predávajúci od Kupujúceho akceptoval a prerušiť akékoľvek ďalšie dodávky Kupujúcemu;

(b) použiť akúkoľvek platbu prevedenú Kupujúcim za Tovar a/alebo Tovar dodaný Predávajúcim na základe akejkoľvek inej Objednávky najskôr na zaplatenie starších dlhov splatných Predávajúcemu alebo tak, ako uzná Predávajúci za vhodné. Predávajúci o tejto skutočnosti bude informovať Kupujúceho;

(c) účtovať úrok z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania vo výške 12% ročne odo dňa splatnosti až do úplného zaplatenia predmetnej čiastky, či už pred alebo po vydaní akéhokoľvek rozsudku;

(d) podniknúť právne kroky na získanie akejkoľvek finančnej čiastky dlžnej Kupujúcim Predávajúcemu.

(iv) V prípade akýchkoľvek dôvodných pochybností ohľadom schopnosti Kupujúceho platiť Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený, za predpokladu predchádzajúceho oznámenia Kupujúcemu, zmeniť platobné podmienky podľa týchto Podmienok a požadovať zálohové platby na dodanie Tovaru.

6. VLASTNÍCKE PRÁVO

(i) Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho v momente, keď Predávajúci obdrží v plnej výške platbu Ceny a všetky ostatné čiastky, ktoré sú alebo budú z akéhokoľvek dôvodu splatné v prospech Predávajúceho Kupujúcim, či už v hotovosti alebo vo forme schválených prostriedkov.

(ii) Pokiaľ vlastnícke právo k Tovaru neprejde na Kupujúceho, Kupujúci:

(a) bude povinný Tovar riadne uskladniť, chrániť, poistiť a označiť ako majetok Predávajúceho

(b) bude oprávnený predať alebo inak s Tovarom nakladať v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti a výnosy z akéhokoľvek takéhoto predaja alebo iného nakladania budú patriť Predávajúcemu a Kupujúci bude povinný držať tieto prostriedky v prospech účtu Predávajúceho a bude zodpovedný za náhodnú stratu týchto prostriedkov až do úplného splatenia Ceny a (c) nebude oprávnený použiť Tovar ako zálohu akýchkoľvek dlhov, pôžičiek alebo iných finančných dohôd.

(iii) Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho kedykoľvek pred tým, ako na Kupujúceho prejde vlastnícke právo k Tovaru, aby vrátil Tovar Predávajúcemu, a pokiaľ tak Kupujúci neučiní, bude Predávajúci oprávnený vstúpiť do priestorov Kupujúceho a Tovar odobrať, s čím Kupujúci výslovne súhlasí.

(iv) Právo Kupujúceho predať alebo inak nakladať s Tovarom môže byť Predávajúcim kedykoľvek odvolané/zrušené na základe oznámenia doručeného Kupujúcemu, pokiaľ bude Kupujúci v omeškaní s platbou dlhšie ako sedem dní od príslušného dátumu splatnosti alebo pokiaľ má Predávajúci v dobrej viere pochybnosti ohľadom platobnej schopnosti Kupujúceho.

(v) Právo Kupujúceho prebrať Tovar alebo inak nakladať s Tovarom automaticky zanikne, pokiaľ dôjde k menovaniu núteného správcu v súvislosti s majetkom Kupujúceho alebo bude nariadené zrušenie spoločnosti Kupujúceho alebo Kupujúci vstúpi do dobrovoľnej likvidácie (inak ako za účelom reštrukturalizácie alebo zlúčenia) alebo zvolá rokovanie alebo dohodne s veriteľmi vyrovnanie alebo bude v úpadku alebo bude začaté proti nemu konkurzné konanie podľa slovenského práva a bez toho aby tým bolo dotknuté akékoľvek iné právo či opravný prostriedok, ktorý má Predávajúci k dispozícii, bude Predávajúci oprávnený odstúpiť s okamžitou platnosťou od akejkoľvek Objednávky či ďalších dodávok, bez toho aby mu voči Kupujúcemu vznikla akákoľvek zodpovednosť. V prípade, že Tovar už bol dodaný, avšak ešte nebol zaplatený, Cena sa stane okamžite splatnou, a to bez ohľadu na akúkoľvek predchádzajúcu dohodu či odlišné dohovory.

7. VYŠŠIA MOC/PRÍPAD NEPLNENIA ZO STRANY KUPUJÚCEHO

(i) Predávajúci nebude zodpovedný Kupujúcemu a ani sa nebude mať zato, že porušil zmluvnú povinnosť z dôvodu akéhokoľvek omeškania s plnením či neplnením záväzkov Predávajúceho voči Kupujúcemu, pokiaľ takéto omeškanie s plnením alebo neplnenie vzniklo z príčiny mimo primeranú kontrolu Predávajúceho alebo bolo spôsobené Kupujúcim.

8. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(i) Akúkoľvek typografickú, administratívnu alebo inú chybu či opomenutie v ktorýchkoľvek predajných publikáciách, ponuke, cenníku, prijatí ponuky, oznámení alebo inom dokumente či formulári podaných Predávajúcim Kupujúcemu bude možné opraviť bez akejkoľvek zodpovednosti na strane Predávajúceho.

(ii) Vzdanie sa práva Predávajúcim na postih za akékoľvek porušenie týchto Podmienok zo strany Kupujúceho nebude považované za vzdanie sa práva na postih za akékoľvek následné porušenie tohto či ktoréhokoľvek iného ustanovenia

(iii) V prípade, že bude ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok uznané akýmkoľvek príslušným úradom za neplatné alebo nevynútiteľné, či už ako celok alebo len čiastočne, nebude tým ovplyvnená platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok ani zvyšná časť predmetného ustanovenia.

(iv) Tieto Podmienky sa riadia slovenský právom, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Z.z. , Obchodný zákonník, v platnom znení.

(v) Všetky spory, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s týmito Podmienkami, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO: 35 922 761, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3530/B (ďalej len „rozhodcovský súd“), ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na rozhodcovskom súde; rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu.

(vi) Tieto Podmienky môžu byť menené alebo doplňované len písomnými po sebe číslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Tieto podmienky možno zrušiť len písomnou formou.

PrílohaVeľkosť
PDF icon standardne_podmienky_predaja_-_vo.pdf285.51 KB